Impact van de molen van Meldert op de geomorfologie van de Mene

27-10-2018

In een bachelorthesis Geografie aan de KULeuven werd er onderzocht of de Molen van Meldert een impact had op de geomorfologie van de rivier de Mene. Aan de hand van boringen, historische bronnen en LIDAR analyse kon worden aangetoond dat de molen een impact had op sedimentatie in de vallei en op de loop van de rivier.


Gedurende een 5-daagse intensieve veldwerkcampagne in het voorjaar van 2018 werden 19 boringen uitgevoerd langsheen 5 transecten in de alluviale vlakte van de Mene, stroomopwaarts en -afwaarts van de voormalige watermolen. Op basis van de boordata werd nagegaan of er significante verschillen vastgesteld konden worden tussen sedimentdikten stroomopwaarts en stroomafwaarts (Figuur 1) van de watermolen. Tevens werden op de sedimentstalen textuuranalyses uitgevoerd.

Figuur 1: Boortransect in de Mene vallei, stroomopwaarts (links) en -afwaarts (rechts) van de molen. De overstromingssedimenten zijn dikker stroomopwaarts van de molen (links).

Uit alle boringen bleek een gelijkaarde opbouw van de vallei van de Mene (Figuur 1): Onderaan, op een diepte van 5 à 6 m, werden afzettingen van de Laat-Glaciale periode teruggevonden (+- 15 000 tot 12 000 jaren geleden). Daarboven ligt een veen pakket van 1 tot 3 m dik. Dit veen pakket werd opgebouwd in een sterk begroeide moerasvlakte. Helemaal bovenaan liggen overstromingssedimenten (tot 3 m dik). Door sedimentatie van dit siltrijk materiaal verdween de moerasomgeving en stopte de veengroei.  

De dikte van deze overstromingssedimenten is duidelijk verschillend stroomopwaarts en -afwaarts van de molen. Gemiddeld gezien is er 1 m meer sediment geaccumuleerd stroomopwaarts (Figuur 1) van de watermolen. Dit verschil is toe te schrijven is aan de sedimentaccumulatie stroomopwaarts van de molen. De molen en de bijhorende infrastructuur fungeerde als sedimentval. Hoewel de molen nu niet meer actief is, zijn de effecten op de sedimentatie nog steeds te zien in de vallei. Ook de analyse van de LIDAR-beelden tonen een duidelijk hoogteverschil stroomopwaarts en -afwaarts van de molen. Verder konden er geen significante verschillen in de textuur van het sediment stroomopwaarts en -afwaarts vastgesteld worden.

  • Auteur: Andreas López del Olmo
  • Meer weten? Contacteer Nils Broothaerts: nils.broothaerts@kuleuven.be