Met het beschikbaar komen van enkele nieuwe resultaten, en het verschijnen van grondwater in de media willen we de stand van zaken binnen WP2 even toelichten. We tonen enkele voorlopige resultaten van de Zwarte Beek die de toegepaste methodologie illustreren. Voor de Mombeek en de Dijle wordt dezelfde methodologie gevolgd. De overige studiegebieden...

Op basis van pollen analyse werden de vegetatieveranderingen in en rond de Grote Gete vallei gereconstrueerd voor de laatste 8000 jaar. Op die manier werd een duidelijker beeld bekomen van wanneer en op welke manier de mens ingreep in het landschap in deze periode.

In deze bijdrage kom je oa meer te weten over de grondwatermeetnetten, de geo-ecohydrologische werking van de verschillende valleien, en de invloed van historisch landgebruik op de vegetatieontwikkeling in de valleien.

De verspreiding van valleigebonden vegetatietypen wordt modelmatig voorspelt. Op die manier worden de veranderingen in de verspreiding van vegetaties in beeld gebracht naar aanleiding van veranderingen in o.a. landgebruik, klimaat en beheer. Het NICHE Vlaanderen model gebruikt hiervoor een set aan zgn. referentiewaarden ten aanzien van o.a. bodem-,...

De natuurlijke waterhuishouding van de vallei van de Grote Gete is sterk verstoord. In het kader van WP4 werd op basis van boringen en archiefonderzoek het ontstaan van de vallei beschreven. Hieruit blijkt dat al sinds ca 5000 jaar geleden de menselijke activiteit in het gebied zijn sporen naliet in de vorm van overstromingssedimenten bovenop het...

In WP1 wordt het TELEMAC/SISYPHE model gebruikt om o.a. veranderingen in de morfologie van het rivierkanaal, het waterniveau in het rivierkanaal en overstromingen te simuleren, op basis van veranderingen in landgebruik en klimaat in het stroomgebied. Daarvoor wordt ook gebruik gemaakt van artificiële intelligentie (deep learning-algoritmen).

In een masterthesis Geografie aan de KU Leuven werd de ontwikkeling van de overstromingsvlakte van de Grote Gete nabij Linter onderzocht. Aan de hand van handboringen, elektrische weerstandsmetingen en archiefonderzoek konden de periodes met belangrijke menselijke impact geïdentificeerd worden.

Een eerste doelstelling van WP3 is het bepalen van het effect van historisch landgebruik en het type en duur van het gevoerde beheer op de vegetatieontwikkeling in alluviale gebieden. Hiervoor werd in de late lente van 2018 een eerste veldcampagne uitgevoerd in de Dijlevallei (Oud-Heverlee).

In het kader van WP3 worden gemeenschappen van bodembewonende ongewervelden gekarakteriseerd langsheen gradiënten in valleigebieden. Op die manier wordt bepaald welke invloed overstromingen, grondwaterstanden, vegetatiestructuur en beheer hebben op deze gemeenschappen.