Een eerste doelstelling van WP3 is het bepalen van het effect van historisch landgebruik en het type en duur van het gevoerde beheer op de vegetatieontwikkeling in alluviale gebieden. Hiervoor werd in de late lente van 2018 een eerste veldcampagne uitgevoerd in de Dijlevallei (Oud-Heverlee).

In het kader van WP3 worden gemeenschappen van bodembewonende ongewervelden gekarakteriseerd langsheen gradiënten in valleigebieden. Op die manier wordt bepaald welke invloed overstromingen, grondwaterstanden, vegetatiestructuur en beheer hebben op deze gemeenschappen.

De doelstelling van WP4 is het maken van lange-termijn reconstructies van de geo-ecohydrologische veranderingen binnen valleigebieden. Hiervoor is een zogenaamde multi-proxy analyse nodig, waarbij de geomorfologische, ecologische en hydrologische aspecten geïntegreerd worden.

In een bachelorthesis Geografie aan de KULeuven werd er onderzocht of de Molen van Meldert een impact had op de geomorfologie van de rivier de Mene. Aan de hand van boringen, historische bronnen en LIDAR analyse kon worden aangetoond dat de molen een impact had op sedimentatie in de vallei en op de loop van de rivier.