Drijvende factoren en beheermaatregelen in de Future Floodplain modellen

15-06-2020

Tijdens de workshop van 4 juni 2019 identificeerde de deelnemers de voornaamste actoren en drijvende factoren van valleigebieden, alsook beheersmaatregelen en toekomstige impacten waarover men antwoorden wenst obv de FF-modellen. De input van de deelnemers werd voorgelegd aan de wetenschappelijke projectpartners. Er werd voor elke input van de eindgebruikers nagegaan of deze kunnen opgenomen worden in de FF-modellen. Het resultaat kan je hieronder terugvinden.

Deze resultaten zullen ook voorgesteld worden tijdens de workshop van 27 oktober 2020. Deelnemers zullen dan ook de kans krijgen hierop feedback te geven. Heb je in de tussentijd vragen of opmerkingen hierover, neem dan contact op met ons.
Figuur 1. Input van de deelnemers tijdens de workshop van 4 juni 2019.

Als drijvende factoren zullen klimaatsveranderingen (zoals veranderingen in neerslagintensiteit en droogteperiodes) en landgebruiksveranderingen (zoals toenemende verharding of ontharding) gesimuleerd worden in de geïntegreerde modellen van Future Floodplains. Hiervoor wordt respectievelijk gebruik gemaakt van de scenario's van Copernicus - Climate Data Store, en de VITO-scenario's voor toekomstig landgebruik. Bevolkingsevolutie, landbeheer, ruimtelijk beleid en economische veranderingen worden niet apart behandeld in de FF-modellen, maar zitten wel deels in de VITO-scenario's. Meer details en een duidelijk overzicht worden gegeven in Figuur 2.

Figuur 2. Overzicht van de drijvende factoren die al dan niet gesimuleerd worden in de geïntegreerde Future Floodplains modellen.

Van beheermaatregelen buiten de vallei zullen drie maatregelen gesimuleerd worden in de geïntegreerde modellen van Future Floodplains: bodem en waterconservering (zoals erosiemaatregelen op de velden), beheer van de hydrologie in het stroomgebied, en het beheer van grondwater in het stroomgebied. Van deze beheermaatregelen zullen dus de effecten op de ecologie, hydrologie en geomorfologie van de vallei gesimuleerd kunnen worden. Waterkwaliteit ligt niet in het bereik van het FF-project. Een overzicht wordt gegeven in Figuur 3.

De beheermaatregelen binnen de vallei die gesimuleerd worden in de FF-modellen, zijn: landbedekking in de vallei (bvb grasland versus bos), waterbeheer in de vallei (bvb open of dicht maken van drainage grachten) en het beheer van het hoofdkanaal (bvb hermeandering of ontdiepen van het rivierkanaal). Gedetailleerde beheersmaatregelen, zoals beheer van exoten of veranderingen op perceelsniveau, liggen echter niet in het bereik van het FF-project (Figuur 3).

Figuur 3. Overzicht van de beheermaatregelen buiten en in de vallei die al dan niet gesimuleerd worden in de geïntegreerde Future Floodplains modellen.

De impacten die bestudeerd kunnen worden in de geïntegreerde modellen van Future Floodplains, zijn oa: de hydrologie van de vallei (zoals grondwaterstanden en overstromingskaarten), sediment depositie in de vallei, en de vegetatie in de vallei (zoals soortensamenstelling en ontwikkeling van vegetatie-types). De waarde van ecosysteemdiensten zullen enkel op een kwalitatieve manier behandeld worden. Meer details kan je terugvinden in Figuur 4.

Figuur 4. Overzicht van de impacten die deel zullen zijn van de output van de geïntegreerde Future Floodplains modellen