Workshop 17 mei 2018

17-05-2018

Op 17 mei 2018 vond de derde workshop van het Future Floodplains project plaats. Op deze workshop werden de eerste resultaten van het project voorgesteld. Tijdens een  terreinbezoek aan de Mombeekvallei lag de focus op de resultaten van de projectactiviteiten in de Mombeekvallei. Het verslag kan je hier lezen.

16 verschillende organisaties (eindgebruikers) actief in Vlaamse valleigebieden waren vertegenwoordigd op de tweede workshop.

In het eerste deel van de workshop werden de eerste projectresultaten van het project voorgesteld. Elk werkpakket (WP) toonde de voortgang en eerste resultaten, en illustreerde hoe deze resultaten kunnen gebruikt worden om het functioneren van de valleien in Vlaanderen beter te begrijpen:

  • WP1: Veranderingen in riviermorfologie: Opmetingen van het rivierkanaal in Dijle, Gete, en Mombeek sinds tweede helft 19 eeuw tonen belangrijke veranderingen in de morfologie van het rivierkanaal. Deze veranderingen kunnen gekoppeld worden aan veranderingen in management van het rivierkanaal, en aan veranderingen in debiet en sedimentaanvoer. Deze laatste factoren kunnen op hun beurt gekoppeld worden aan veranderingen in landgebruik en klimaat.
  • WP2: Hydrologische dynamiek van valleigebieden: Temperatuurmetingen van rivierwater en grondwater in Zwarte Beek en Mombeek worden gebruikt om de flux te bepalen tussen rivier- en grondwater, en om veranderingen in deze fluxen in ruimte en tijd te achterhalen. In een volgende stap worden deze metingen gebruikt om de toekomstige hydrologische dynamiek van valleigebieden te voorspellen.
  • WP3: Ecologische dynamiek van valleigebieden: Landschapsecologische systeembeschrijvingen werden uitgevoerd voor Dijle, Gete, Zwarte Beek, Mene-Jordaan en Mombeek. Hydrologische meetnetten tonen variaties in grondwaterstanden. Vegetatieopnames en reconstructie van beheergeschiedenis werden uitgevoerd in Dijlevallei. Met behulp van bodemvallen wordt aanwezigheid van bodembewonende ongewervelden gekoppeld aan hydrologie, vegetatie en locatie in vallei.
  • WP4: Lange-termijn veranderingen van valleigebieden: Geomorfologie, ecologie en hydrologie van Dijle vallei werd gereconstrueerd obv boringen, pollen analyses en testate amoebae analyses. Resultaten tonen hoe de Dijle vallei in de laatste duizenden jaren is veranderd onder invloed van landgebruiksveranderingen. Eerste resultaten voor Nete, Mombeek en Zwarte Beek tonen grote variaties in evolutie van de valleigebieden in Vlaanderen.

Tijdens een veldbezoek aan de Mombeekvallei lag de focus op de resultaten en activiteiten van het project in de Mombeekvallei. De historische en huidige dynamiek van de Mombeekvallei werd toegelicht, en er werd ook vooruit gekeken naar de toekomstige valleidynamiek. Daarnaast werd ook geïllustreerd hoe de projectresultaten kunnen gebruikt worden om het functioneren van valleigebieden in Vlaanderen beter te begrijpen en om toekomstig valleibeheer te onderbouwen.

Een uitgebreid verslag van de derde workshop kan je hier downloaden:

Wij danken alle deelnemers voor hun constructieve bijdrage en voor de succesvolle workshop. Wij hopen iedereen weer te zien op de volgende Future Floodplains-bijeenkomst in de mei 2019!